• ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.สุรินทร์


    19/02/2018 08:37

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 365

  • google
    ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็น โบสถ์พราหมณ์ ลัทธิไสวะ มีการบูรณะ ก่อสร้าง ต่อเนื่องกันมา หลายสมัย ตั้งแต่ ประมาณ พุทธศตวรรษ ที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษ ที่ 17 และ ในพุทธศตวรรษ ที่ 18 พระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 แห่ง อาณาจักรขอม ได้หันมานับถือ ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้ จึงได้รับ การดัดแปลง เป็น วัดมหายาน ในช่วงแรก ปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจาก หินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บน ยอดเขาพนมรุ้ง สูง 1,320 ฟุต จาก ระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้ง แปลว่า ภูเขาใหญ่

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0