• เกษตรอินทรีย์


    19/02/2018 06:53

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 449

  • google
    เกษตรอินทรีย์ คือ การทำการเกษตร ด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตร ที่ไม่มีสารพิษตกค้าง และ หลีกเลี่ยง จากการปนเปื้อน ของ สารเคมีทางดิน ทางน้ำ และ ทางอากาศ เพื่อส่งเสริม ความอุดสมสมบูรณ์ ของ ดิน ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์ และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนสู่ สมดุลย์ธรรมชาติ โดยไม่ใช้ สารเคมี สังเคราะห์ หรือ สิ่งที่ได้มาจาก การตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิต ที่มีแผนการจัดการ อย่างเป็นระบบ ในการผลิต ภายใต้มาตรฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตสูง อุดมด้วย คุณค่าทางอาหาร และ ปลอดสารพิษโดยมี ต้นทุนการผลิต ต่ำ เพื่อคุณภาพชีวิต และ เศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และ สรรพชีวิต
    อ้างอิงจาก : http://www.organic.moc.go.th/

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0